Algemene voorwaarden

27/04/2010

De Algemene Voorwaarden bepalen een contract afgesloten tussen enerzijds Teleweb – De Deckerstraat 37, 9240 Zele – en anderzijds de fysieke, morele of legale persoon, verder genoemd « de Klant », die beroep doet op Teleweb om hem diensten en/of producten aan te bieden met betrekking tot :

  • de registratie, vernieuwing, overbrenging, verkoop of aankoop van domeinnamen;
  • de aankoop, de configuratie en het gebruik van deze domeinnamen;
  • de aankoop, de configuratie en het gebruik van aanverwante diensten zoals webhosting, forwarding, e-mail diensten e.d.

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de voorwaarden van dit contract :

Artikel 1 : Algemeen

Het contract wordt opgemaakt voor opeenvolgende periodes van één jaar of langer, die stilzwijgend automatisch worden verlengd. Elk van de partijen kan het contract beëindigen volgens de voorwaarden in artikel 7 van dit contract.
Het gebruik van MyDomain.be via de site www.mydomain.be, via e-mail, via SMS, of via bestelbon, veronderstellen automatisch de goedkeuring van de voorwaarden van dit contract door de Klant.

Artikel 2 : Rechten en Plichten van de Klant

De Klant verbindt er zich toe om elke nuttige informatie te verstrekken aan Teleweb. De Klant is de enige verantwoordelijke voor de door hem verstrekte informatie.
Teleweb is in geen enkel geval verantwoordelijk voor elke informatie die al dan niet bewust wordt doorgegeven door de Klant of voor elke schade die hieruit zou voortvloeien.
De Klant zal alle kosten, voortvloeiend uit de schade die veroorzaakt werd door het leveren van niet correcte informatie door de Klant of door een derde partij die toegang heeft tot de rekening van de Klant, terugbetalen aan Teleweb.
Voor de registratie van een domeinnaam erkent de Klant dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van de desbetreffende nationale of internationale registratieautoriteit, hier verder genoemd de « Registry » (bijv., DNS.be), en dat hij deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 : Rechten en plichten van Teleweb

Teleweb behoudt zich het recht de aan de Klant geleverde diensten uit te breiden. De Klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via de website www.teleweb, www.mydomain.be, via e-mail, of via SMS.
Teleweb behoudt zich het recht de tarieven die van kracht zijn op de website www.mydomain.be te wijzigen. De Klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via de website www.teleweb.be, www.mydomain.be of via e-mail.
Teleweb behoudt zich het recht zijn Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Klant zal hiervan op de hoogte gebracht worden via de website www.teleweb.be.

Artikel 4 : Regels van goed gedrag

De Klant zal MyDomain.be niet misbruiken, door inbreuk te doen op het privé-leven van anderen, en niet gebruiken voor illegale doeleinden, die indruisen tegen de goede zeden of de openbare orde. Dit ter beoordeling van Teleweb.
De Klant verbindt er zich toe de diensten die aangeboden worden door MyDomain.be & Teleweb niet te gebruiken voor de hieronder geformuleerde doeleinden (deze lijst is illustratief en niet limitatief) :
Gebruik dat indruist tegen de internationale of lokale wetten, onder deze wetten verstaan we de Belgische wetten of de wetten die van kracht zijn in de landen;
De aanmaak van valse identiteiten of alle pogingen tot het misleiden van anderen door het gebruik van misleidende identiteiten bij het versturen van berichten via 1 van onze websites;
Het versturen via 1 van onze websites van inhoud die illegaal, hinderlijk, misbruikend, dubbelzinnig, onbeschaafd of tegen de openbare orde is;
Het versturen via 1 van onze websites van inhoud die inbreuk kan maken op de rechten van intellectuele eigendom of andere rechten van derden, inbegrepen de gedeponeerde merken en copyright;
Het versturen via 1 van onze websites van lasterlijke of negatieve inhoud ten opzichte van Teleweb en alle hieraan verbonden maatschappijen of ten opzichte van elke andere persoon of maatschappij;
Het versturen van materiaal dat virussen, « Trojan horses », « worms », « time bombs », of elk ander programma bevat dat schade kan berokkenen aan de elektronische systemen van de bestemmeling;
Pogingen om zonder toestemming, door het kraken van wachtwoorden of door middel van elke andere methode, toegang te krijgen tot de diensten van Teleweb, tot rekeningen van andere Klanten van Teleweb, tot systemen en netwerken die in verbinding staan met Teleweb;
Gebruik van de dienst voor doeleinden die indruisen tegen het strafrecht, tegen het burgerrecht of de publieke orde.

Artikel 5 : Beperking van verantwoordelijkheden

Teleweb zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de daden van de Klant die indruisen tegen de regels van goed gedrag (cfr. Artikel 4).
Indien Teleweb goede redenen heeft om te vermoeden dat een Klant zich niet houdt aan de regels van goed gedrag (cfr. Artikel 4), zal Teleweb de Klant via e-mail, post of per SMS bevelen om elke praktijk die de regels van goed gedrag (cfr. Artikel 4) niet respecteert stop te zetten. Indien de Klant deze praktijken niet stopzet binnen een termijn van 3 dagen, behoudt Teleweb zich het recht om de dienst te deactiveren. Hierdoor zal de dienst dus niet meer toegankelijk zijn voor de Klant. De Klant die de diensten aangeboden door Teleweb gebruikt heeft op een manier die niet conform de regels van goed gedrag van dit contract was, zal de eventuele waarde van de resterende diensten niet worden terugbetaald.
Teleweb is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van de e-mail boodschappen die verstuurd worden door gebruik van zijn diensten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de boodschappen ligt volledig bij de Klant.
Teleweb is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die gehost worden of gecreëerd werden op zijn platform of die via zijn platform toegankelijk worden gesteld (bijv., via de dienst ‘URL forwarding’ ). De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de boodschappen en de inhoud ligt volledig bij de Klant.
Teleweb en/of zijn leveranciers kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor directe schade, incidenten, schadevergoeding uitgesproken als sanctie, bijkomende, speciale of indirecte schade, of voor elke andere schade van welke natuur ook, met name voor schade die voortvloeit uit het verlies van gebruik van gegevens of van verlies van voordelen die voortvloeien uit of gebonden zijn aan het gebruik of het functioneren van www.mydomain.be, door vertraging van www.mydomain.be of de onmogelijkheid www.mydomain.be te gebruiken, aan de levering of aan een fout bij de levering van de diensten, of voor schade die veroorzaakt wordt door elke informatie, elk materiaal, product, dienst en geassocieerd grafisch of auditief element, verkregen door middel van www.mydomain.be of voortvloeiend uit het gebruik van de website, of deze verantwoordelijkheid nu al dan niet contractueel werd bepaald.
De informatie, producten en diensten van www.mydomain.be kunnen technische onjuistheden of typfouten bevatten. Deze informatie wordt regelmatig aangepast. Teleweb en/of zijn leveranciers kunnen aangezet worden om op elk moment verbeteringen en/of aanpassingen aan te brengen aan deze website. Teleweb en zijn leveranciers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het slecht functioneren, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie en de gerelateerde diensten.
De Klant is verplicht Teleweb te behoeden voor elke frauduleuze daad verricht door derden die betrekking heeft tot de diensten geleverd door Teleweb. Deze garantie heeft tot gevolg dat de Klant Teleweb zal bijstaan in zijn verdediging en Teleweb volledig schadeloos zal stellen voor elk nadeel dat voortvloeit uit een dergelijke klacht (met name de gerechtelijke kosten, eventuele schadevergoedingen, enz.).
Teleweb behoudt zich het recht voor te weigeren over te gaan tot een aanvraag voor de registratie van domeinnamen bij schending van de Algemene Voorwaarden van de Registry en/of meer in het algemeen de domeinnamen die beledigend zouden zijn of tegen de goede zeden of de openbare orde zouden indruisen.
De Klant aanvaardt zich te voegen naar de reglementering/wetgeving inzake de registratie van de domeinnamen. De Licentienemer is er zich ten volle van bewust dat deze regels vatbaar zijn voor herziening.
De Klant erkent en aanvaardt dat Teleweb geen enkele bevoegdheid heeft over deze regels en evenmin verantwoordelijk kan worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit deze regels en de wijziging ervan.
De Klant erkent en aanvaardt dat de Registry een beslissing neemt over de registratie van elke domeinnaam volgens zijn registratievoorwaarden. Teleweb kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld indien de registratie van de domeinna(a)m(en) zou worden geweigerd door de Registry of later zou worden nietig verklaard, geannuleerd of opgeschort om welke reden dan ook.
De Klant is en blijft de enige verantwoordelijke voor de gekozen naam en voor de beslissing over te gaan tot de registratie ervan als domeinnaam.
Teleweb gaat enkel over tot registratie van de domeinnaam wanneer de Klant het verschuldigde bedrag heeft betaald. Teleweb is niet verantwoordelijk indien, tussen de periode van het aanvragen van een domeinnaam en de datum van effectieve betaling door Klant, de door Klant aangevraagde domeinnaam door een derde werd geregistreerd.

Artikel 6 : Betalingsvoorwaarden

Teleweb gaat enkel over tot het activeren van de producten of diensten op de rekening van de Klant als deze het verschuldigde bedrag van de bestelling betaald heeft.
Alle facturen dienen ten laatste op hun vervaldatum betaald te worden. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling maandelijks verhoogd worden met 1,5% van het totale bedrag exclusief BTW. Daarnaast is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 20% van het factuurbedrag, met als minimum 50 € en met als maximum 2500,00 €. De eventueel van toepassing zijnde belastingen en heffingen zijn voor rekening van de Klant.
Bovendien zal/zullen bij niet-betaling van de factuur van Teleweb, en na schriftelijke aanmaning tot betaling, binnen de voormelde termijnen, de dienst(en) of product(en) door Teleweb kunnen worden gedeactiveerd en zal/zullen zij bijgevolg onbeschikbaar zijn.
De Klant beschikt over de mogelijkheid om door betaling van de onbetaalde facturen en de verwijlintresten de reactivatie te vragen van de desbetreffende dienst(en) of product(en) door Teleweb.
Eventuele bijkomende administratieve, technische of andere kosten die het gevolg zijn van een laattijdige betaling en/of de deactivatie/heractivatie van een product of dienst vallen volledig ten laste van de Klant.
Alle facturen worden digitaal verstuurd. Bij afname van elk van onze diensten en producten ga je akkoord met het digitaal ontvangen van de facturen.

Artikel 7 : Verbreking van het contract

De Klant kan het huidige contract beëindigen met een vooropzeg van twee maanden door een schriftelijke aankondiging die dient gestuurd te worden per aangetekende post (Teleweb, De Deckerstraat 37, 9240 Zele). De Klant zal reeds betaalde abonnementsgelden niet terugbetaald krijgen.
Teleweb kan dit contract beëindigen met een vooropzeg van twee maanden en de geleverde diensten door Teleweb stopzetten door schriftelijke aankondiging die per aangetekende post wordt verstuurd naar de Klant. De Klant zal het restant van het abonnementsgeld voor de rest van de periode terugbetaald krijgen binnen de termijn van dertig dagen volgend op de aankondiging van de beëindiging van dit contract. Indien de Klant de regels van goed gedrag (cfr. Artikel 4) niet respecteert, kan Teleweb het contract vervroegd stopzetten volgens de regels en de procedure vermeld in artikel 5, paragraaf 2.
Teleweb behoudt zich het recht voor om het contract op te zeggen indien de Klant het product of de dienst heeft besteld met behulp van foutieve gegevens of niet in overeenstemming met de verklaringen en garanties van de algemene voorwaarden. In geen geval zal de abonnementskost voor de rest van het lopende registratiejaar gecrediteerd worden.
De Klant aanvaardt dat indien de opzegging van het contract voor het gebruik van het product of dienst niet minstens twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode gebeurt zoals hierboven beschreven, dit beschouwd wordt als een stilzwijgende verlenging van het contract. De Klant zal in zulk geval ook het dan geldende tarief voor de volgende abonnementsperiode van de desbetreffende dienst(en) of product(en) betalen.

Wanneer apparatuur van Teleweb noodzakelijk voor de dienst voorafgaand of tijdens de looptijd van het abonnement geplaatst werd, dient dit binnen de maand na beëindiging van de dienst terugbezorgd te worden aan Teleweb. Nadat Teleweb de apparatuur ontvangen heeft, zal er een eventuele eindafrekening opgemaakt worden met betrekking tot eventueel verbruik. Indien de apparatuur niet binnen de vooropgestelde periode terugbezorgd wordt, zal deze apparatuur aangerekend worden.

Artikel 8 : Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens van de Klant zijn geregistreerd in de databases van Netpass (http://www.netpass.be). De Klant beschikt over een toegangsrecht en het recht om zijn gegevens aan te vullen en/of te corrigeren.
De Klant verplicht er zich toe om via de Netpass-website, www.netpass.be, zijn profiel te allen tijde actueel en correct te houden.
Deze gegevens zullen door Teleweb gebruikt worden in het kader van klantenadministratie, marktstudies en diensten en voor de promotie van onze producten en diensten. Indien de Klant deze informatie niet wenst te ontvangen, kan hij dit laten weten per e-mail op info@teleweb.be.
In het kader van de dienst van Mydomain.be, verbindt Teleweb zich ertoe om alle gegevens van de Klant op een vertrouwelijke manier te behandelen, volgens de nationale en internationale bepalingen, waaronder onder meer de Belgische wet van 8 december 1992, met betrekking tot de bescherming van het privé-leven bij de behandeling van gegevens met persoonlijk karakter (K.B., 18 maart 1993), gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (K.B., 3 februari 1999).
Aldus,
Geeft Teleweb geen enkele informatie betreffende de e-mail adressen en de gegevens van de leden, partners, klanten, prospecten, werknemers, relaties, vrienden van de Klant door, noch deelt deze gegevens met een derde partij zonder hiertoe vooraf schriftelijke en expliciete toestemming gevraagd te hebben aan de Klant en waarin wordt bevestigd dat de desbetreffende personen hun toestemming gegeven hebben voor dit specifiek gebruik van hun gegevens en hierbij te garanderen de regels en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van gegevens met persoonlijk karakter.
Teleweb zal geen enkele informatie van de Klant (GSM nummer, e-mail adres, telefoon en fax nummer, demografische gegevens of identificatiegegevens) doorgeven, delen of verkopen aan een derde partij, zonder de toestemming van de Klant of zonder dat deze laatste het doel ervan kent.

Artikel 9 : Overmacht

Noch de Klant, noch Teleweb zijn verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van de verplichtingen vermeld in dit contract indien er zich overmacht (zoals erkend in de jurisprudentie) voordoet. Wat niet wordt beschouwd als overmacht: de Klant die niet in staat is alle kosten te betalen van de diensten geleverd door Teleweb.

Artikel 10 : Finale clausule

Dit contract mag geen doorhalingen bevatten en heeft voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant.
In het geval dat bepaalde bepalingen van dit contract als onbestaand worden beschouwd, zullen de beide partijen de te verwaarlozen clausule vervangen door een clausule die beide partijen tegemoetkomt en die de gemeenschappelijke intenties ten goede komt, en blijven alle andere bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 11 : Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

Op deze voorwaarden en op elke bestelling, aanvaarding of overeenkomst die onder deze voorwaarden valt is de Belgische wetgeving van toepassing. Onverminderd de bepalingen van de organen die bevoegd zijn voor de oplossing van geschillen, zal elk geschil betreffende het onderhavige, de interpretatie of uitvoering ervan, bij gebrek aan minnelijke schikking, onder de uitsluitende rechtspraak vallen van de hoven en rechtbanken van Dendermonde.